بازو پایان

بازو پایان این مقاله همراه با عکس و فایل ورد میباشد.
پوسته درخشان ها ظاهرا شبیه به حلزون های دوکپه ای و دیگر نرم تنان دو کپه ای هستند اما دو بخش پوسته جاندار بیشتر شکمی پشتی هستند تا پهلوئی که در حلزون های دو کپه ای می باشد یک بازو پا بصورت چسبیده به پایه خود با یک ساقه زندگی می کند که به آرامی پوسته خود را باز می کند تا به آب اجازه دهد که در میان پوسته ها و lophophore جریان یابد .

دریافت‌فایلادامه مطلب
منبع : امیر3000بازو پایان
برچسب ها : پوسته ,بازو ,بازو پایان